About Us -Gasdum, the name you can always trust…!
Morton Sanitary Ware manufacture limited has been born out of years of knowledge and expertise in manufacturing high-grade pottery sanitary ware products. Adhering to the concept of combining tradition with innovation, we strive to create gracious life and become the best sanitary ware company in the world.
Tungkol sa Amin – Gasdum, ang pangalang laging mapagkakatiwalaan…!
Ang Morton Sanitary Ware manufacture limited ay isinilang mula sa maraming taon ng kaalaman at kadalubhasaan sa paggawa ng mataas na gradong mga produktong pottery sanitary ware. Sumusunod sa konsepto ng pagsasama ng tradisyon at inobasyon, nagsisikap kaming lumikha ng maginhawang buhay at maging ang pinakamainam na kumpanya ng sanitary ware sa mundo.
Over the years, Gasdum has designed a wide range of high-performance products with distinctive functions and cutting-edge design that is suited to all sectors and budgets, including commercial, residential, education, and healthcare washroom markets. We enhance our innovation and productivity through personnel training and enterprise management to stay ahead of the competition.

Sa mga nakalipas na taon, nakapagdisenyo ang Gasdum ng maraming mahuhusay na produkto na may mga natatanging pangsyon at makabagong disenyo na akma sa lahat ng sektor at badyet, kasama ang komersyal, residensyal, edukasyon, at healthcare washroom markets. Pinabubuti namin ang aming inobasyon at pagkaproduktibo sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga tauhan ay pamamahalang pang-negosyo upang manatiling nauuna sa kompetisyon.
We combine unique techniques of manufacturing, sales, and production to step into diversification and internationalization.
Pinagsasama namin ang mga natatanging pamamaraan ng paggawa, pagbenta, at produksyon upang humakbang patungo sa dibersipikasyon at internasyonalisasyon.
Our Mission
To adapt to rapidly developing technology and maintain an edge by providing unparalleled products and services to our customers at a competitive rate.
Aming Misyon
Upang makaakma nang mabilis sa umuunlad na teknolohiya at mapanatili ang kalamangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng di-mapapantayang mga pro

Our Vision
To improve the quality of lifestyle with our innovations in product development and become a pioneer in the market of sanitaryware products.
Aming Pangitain
Na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay gamit ang aming mga inobasyon sa pagpapaunlad ng produkto at maging isang tagapanguna sa merkado ng mga produktong sanitaryware.
Our Quality Policy
Gasdum follows a “no compromise on quality” approach in manufacturing all the products while paying attention to the environmental factor in the structure. Our company is ISO 9001:2000 certified, and all guidelines exceed the national GB/T6952-2005 Sanitary Porcelain Wares Standard.
Aming Patakarang Pangkalidad
Sumusunod ang Gasdum sa paraang “walang kompromiso sa kalidad” sa paggawa ng lahat ng produkto habang nagbibigay-pansin sa salik pangkalikasan sa istruktura. Sertipikado ng ISO 9001:2000 ang aming kumpanya, at hinihigitan ng lahat ng guideline ang pambansang GB/T6952-2005 Sanitary Porcelain Wares Standard.
Our Core Values
● Teamwork–We work in teams to enhance our brainstorming process and come up with creative ways to manufacture products.
● Innovation–Innovation is at the heart of Gasdum, fostered in each of our products and process to create unmatched value for our customers.
● Agility–We strive to respond to new possibilities effectively and rapidly embrace technological changes to seize advanced opportunities.
● Customer Centricity–Whatever we do is to improve the quality of life of our customers by offering a best-in-class experience and fresh designs.
● Quality–We value each customer and go all-out to deliver assured quality products to live up to their expectations and trust.
Aming mga Pagunahing Pagpapahalaga
● Teamwork – gumagawa kami sa mga koponan upang mapabuti ang aming proseso ng brainstorming at magkaroon ng mga malikhaing ideya ng paggawa ng mga produkto.
● Inobasyon – ang inobasyon ang puso ng Gasdum, napakikita sa bawat produkto namin at proseso upang makagawa ng di-mapapantayang halaga sa aming mga kostumer.
● Agility – nagsusumikap kaming tumugon sa mga bagong posibilidad nang epektibo at mabilis na umakma sa mga teknolohikal na pagbabago upang magkaroon ng mga sumulong na pagkakataon.
● Nakasentro sa Kostumer – anumang ginagawa namin ay upang mapabuti ang buhay ng amin mga kostumer sa pamamagitan ng paghahandog ng pinakamainam na karanasan at mga sariwang disenyo.
● Kalidad – Pinahahalagahan namin ang mga kostumer at binibigay namin ang lahat upang makapagbigay ng nakasisiguro sa kalidad na mga produkto upang tugunan ang kanilang inaasahan at tiwala.
What We Do-Elegance. Extravagance. Exquisiteness.We started as a sanitaryware QC team and performed quality control and check for many big brands without disappointing them. After becoming an expert in quality control, we jumped into the manufacturing of sanitary ware products. In the beginning, we started with only basins and toilets, and today, we are offering our expertise in all kinds of sanitaryware products for commercial and residential buildings, hotels, and offices.
Ang Ginagawa Namin-Pagkaelegante. Pagkamarangya. Pagkanatatangi. Mga 25 taon ang nakalilipas, nagsimula kami bilang isang sanitaryware QC na koponan at nagsasagawa ng mga pagsusuring ng kalidad para sa maraming malalaking brand nang hindi sila dinidismaya. Matapos maging dalubhasa sa quality control, tumalong kami tungo sa paggawa ng mga produktong sanitary ware. Sa una, nagsimula lang kami sa mga palanggana at inidoro, at ngayon, inihahandog namin ang aming pagkadalubhasa sa lahat ng uri ng produktong sanitaryware para sa mga komersyal at residensyal na gusali, hotel at mga opisina.
We offer a wide range of durable products with different designs, themes, and colors to adhere to all kinds of customer demand.
Naghahandog kami ng maraming matitibay na produkto na may iba’t ibang disenyo, tema, at kulay upang makatugon sa lahat ng hinahanap ng kostumer.
● Toilets
At Gasdum, we have toilets with numerous designs and features that will complement any bathroom’s decor perfectly. Our collection of Toilets includes One & Two-Piece, Wall Hung, Close Coupled Toilets. They are user-friendly and have dual flush technology that offers the choice of using two flush options.
● Mga Inidoro
Sa Gasdum, may mga inidoro kaming may maraming disenyo at tampok na higit na magpapaganda sa dekorasyon ng banyo. Kabilang sa koleksyon namin ng mga Inidoro ang One at Two-Piece, Wall Hung, Close Coupled Toilets. Sila ay madaling gamitin at may dual flush na teknolohiya na may pagpipiliang dalawang flush.
● Basin
Our wide range of basins has unique designs and colors that offer our clients numerous options to choose from. Our basins range from the pedestal, glossy white, color art basin to bathroom sinks with contemporary designs and high-quality that will fit perfectly in any bathroom.
● Lababo
Ang marami naming lababo ay may mga natatanging disenyo at kulat na naghahandog sa aming mga kliyente ng maraming pagpipilian. Saklaw ng aming mga lababo mula sa pedestal, glossy white, color art basin hanggang sa mga bathroom sink na may makabagong disenyo ay mataas na kalidad na aakma sa anumang banyo.
● Bathroom Cabinet
Gasdum’s bathroom cabinets offer strong resistance, anticorrosion, waterproof ability, large bearing capacity, and high strength. There are bathroom cabinets for each client’s need; classical or modern, luxurious or simple; we have something in store for everyone.
● Aparador sa Banyo
Naghahandog ang mga aparador pambanyo ng Gasdum ng matibay na resistensya, di-pangangalawang, kakayahang waterproof, malaking kakayahang magkarga, at tibay. May aparador pambanyo para sa bawat pangangailangan ng kostumer; klasikal o moderno, marangya o simple; mayroon kami para sa lahat.
● Cabinet and LED Mirror
With sanitaryware, we also offer cabinet mirrors and led mirrors that go well with our bathroom sinks and cabinets. These mirrors are made with cutting-edge designs that will elevate the look of any bathroom.
● Aparador at LED na salamin
Kasama sa mga sanitaryware, naghahandog din kami ng mga salamin at led na salamin na aakma sa mga lababong pambanyo at aparador. Gawa ang mga salaming ito na may mga makabagong disenyo na nagpapaganda sa anumang banyo.
Why Choose Us
● Attractive Designs
Our products are made of unique and attractive designs. With a keen eye on international trends and the latest technology, we upgrade our products range every now and then to provide you with contemporary designs and glorious life. Our designs include printed sanitary ware, colorful sanitary ware, antique sanitary ware, and much more.
Bakit Kami Dapat Piliin
● Nakaaakit ng Disenyo
Gawa ang mga produkto namin sa bukod-tangi at mapang-akit na mga disenyo. Gamit ang mapanuring mata sa mga internsyonal na uso at pinakahuling teknolohiya, ina-upgrade namin ang mga produkto namin nang palagian at upang mabigyan kayo ng mga makabagong disenyo at maluwalhating buhay. Kabilang sa aming mga disenyo ang mga nakaimprentang sanitaryware, makulay na sanitaryware, at higit pa.
● High-Quality
We have previously served as Quality Control Agents for many big brands and clients, which has made us an expert in the area of quality. Being an ISO 9001:2000 certified company, all our guidelines exceed the national GB/T6952-2005 Sanitary Porcelain Wares Standard. Here, we follow a “no-compromise on quality” approach. All of our products are made with accuracy and are completely environment friendly.
● Mataas na Kalidad
Dati kaming naglingkod bilang mga Quality Control Agent para sa maraming malalaking kumpanya at kliyente, na nagpaging dalubhasa sa amin sa larangan ng kalidad. Bilang isang kumpanyang sertipikado ng ISO 9001:2000, hinihigitan ng lahat ng guideline namin ang pambansang GB/T6952-2005 Sanitary Porcelain Wares Standard. Dito, sinusunod namin ang pamamaraang “walang kompromiso sa kalidad”. Lahat ng produkto namin ay gawa nang tumpak at ganap na makakalikasan.
● Durability
To save our clients from inconvenience and maintenance expenses, we manufacture highly durable products. Our high-quality standards ensure that each product should exceed our client’s expectations. We also offer a warranty with each product to give them peace of mind.
● Tibay
Upang matulungan ang aming mga kliyente sa abala at gastos sa pagpapanatili, gumagawa kami ng matitibay na produkto. Sinisiguro ng aming mga mataas na kalidad na panuntunan na bawat produkto ay dapat hihigit sa mga inaasahan ng aming kliyente. Naghahandog din kami ng warranty sa bawat produkto upang bigyan sila ng kapanatagan.
● Research and Development
We have highly competent research and development experts who put their efforts into introducing new techniques and innovative technologies for our products. They are the main reason behind our uniquely designed sanitaryware.
● Pananaliksik at Pagpapaunlad
May mahuhusay kaming mga dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad na nagsusumikap maglakip ng mga bagong pamamaraan at inobatibong teknolohiya sa aming mga produkto. Sila ang pangunahing dahilan sa likod ng mga natatanging disenyo naming mga sanitaryware.
● Enterprise Management
At Gasdum, we are focused on enterprise management, where we offer personnel training, appreciation, and rewards. It ultimately leads to better productivity and high performance in our personnel and better products for our clients.
● Pamamahalang Pangnegosyo
Sa Gasdum, nakapokus kami sa pamamahalang pangnegosyo, kung saan naghahandog kami ng pagsasanay, pagpapahalaga, at gantimpala. Sukdulan itong humahantong sa mas mainam na pagkaproduktibo at mataas na kahusayan sa aming mga tauhan at mas mainam na mga produkto sa amin mga kliyente.
● Customer Satisfaction
We are always one step ahead in our customer care department. Whether they want high-class quality or contemporary design, we consistently fulfill their needs with complete satisfaction.
● Kasiyahan ng Kostumer
Lagi kaming nauuna sa aming kagawaran ng pangangalang pangkostumer. Gustuhin man nila ng mataas na uri ng kalidad o makabagong disenyo, lagi naming tinutugunan ang kanilang mga pangangailangan nang may kumpletong kasiyahan.
Please feel free to contact us
Malaya kayong kaugnayin kami